تعرفه‌ها

Home / تعرفه‌ها

هزینه ی لابراتوار و دستگاه فانکشنال جداگانه محاسبه می شود

شرح خدمات تعرفه۹۵ تخفیف۴۰% تخفیف۵۰% تخفیف۶۰%
تعرفه خدمات به جز ایمپلنت با در نظر گرفتن هزینه مواد مصرفی و لابراتور محاسبه شده
ویزیت دندانپزشکی عمومی ۲۲,۸۰۰ رایگان رایگان رایگان
ویزیت دندانپزشکی متخصص ۳۶,۰۰۰ رایگان رایگان رایگان
ست یکبار مصرف ۸,۰۰۰ ۳,۲۰۰ ۴,۰۰۰ ۴,۸۰۰
رادیوگرافی پری اپتیکال ۱۷,۵۲۰ ۱۰,۵۱۲ ۸,۷۶۰ ۷,۰۰۸
رادیوگرافی بایت وینگ B.W ۱۷,۵۲۰ ۱۰,۵۱۲ ۸,۷۶۰ ۷,۰۰۸
رادیوگرافی اکلوزال ۲۹,۳۷۶ ۱۷,۶۲۶ ۱۴,۶۸۸ ۱۱,۷۵۰
رادیوگرافی پانورکس() ۴۴,۴۰۰ ۲۶,۶۴۰ ۲۲,۲۰۰ ۱۷,۷۶۰
جراحی یک (تعرفه سال ۹۴ بخش خصوصی)
نوع خدمات درمانی ارائه شده تعرفه ۹۵ تخفیف۴۰% تخفیف ۵۰% تخفیف ۶۰%
بیرون آوردن(کشیدن) دندان قدامی ۷۵,۶۰۰ ۴۵,۳۶۰ ۳۷,۸۰۰ ۳۰۲,۴۰۰
بیرون آوردن (کشیدن) دندان نیش ۸۴,۰۰۰ ۵۰,۴۰۰ ۴۲,۰۰۰ ۳۳,۶۰۰
بیرون آوردن (کشیدن )دندان خلفی ۹۰۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
درمان استئیت(حفره خشک)حداقل ۳جلسه (تعرفه هرجلسه) ۳۶۰,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰
سیم بندی دندان ها با آرچ بار(کل دهان) ۴۲۰,۰۰۰ ۲۵۲,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰
شکستگی هرفک درجه یک (بدون جابه جایی) ۴۸۰,۰۰۰ ۲۸۸,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰
شکستگی هرفک درجه دو(با جابجایی) ۴۲۰,۰۰۰ ۲۵۲,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰
شکستگی دنتوآلوئولار درجه یک ۴۸۰,۰۰۰ ۲۸۸,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰
شکستگی دنتوآلوئولار درجه دو ۳۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
درآوردن دندان های نهفته در نسج نرم ۲۴۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰
در آوردن ریشه باقیمانده در نسج نرم ۲۱۶,۰۰۰ ۱۲۹,۶۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰
جراحی دندان نهفته و ریشه در استخوان درجه یک ۲۶۴,۰۰۰ ۱۵۸,۴۰۰ ۱۳۲,۰۰۰ ۱۰۵,۶۰۰
بیرون آوردن دندان عقل معمولی ۱۰۸,۰۰۰ ۶۴,۸۰۰ ۵۴,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰
جراحی دندان نهفته و ریشه در استخوان درجه دو(در بافت سخت) ۳۸۴,۰۰۰ ۲۳۰,۴۰۰ ۱۹۲,۰۰۰ ۱۵۳,۶۰۰
جراحی دندان نهفته و ریشه در استخوان درجه سه ۴۸۰,۰۰۰ ۲۸۸,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰
باز کردن آبسه داخل دهانی معمولی ۵۴,۰۰۰ ۳۲,۴۰۰ ۲۷,۰۰۰ ۲۱,۶۰۰
باز کردن آبسه داخل دهانی غیر معمولی ۷۲,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ ۳۶,۰۰۰ ۲۸,۸۰۰
باز کردن آبسه خارج دهانی درجه یک ۱۴۴,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۵۷,۶۰۰
آلوئولوپلاستی یک چهارم دهان(نیم فک) ۳۱۸,۰۰۰ ۱۹۰,۸۰۰ ۱۵۹,۰۰۰ ۱۲۷,۲۰۰
فرنکتومی(جراحی قطع فرنوم) ساده ۲۰۴,۰۰۰ ۱۲۲,۴۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ ۸۱,۶۰۰
عمیق کردن وستیبول یک چهارم دهان(فک بالا) ۳۸۴,۰۰۰ ۲۳۰,۴۰۰ ۱۹۲,۰۰۰ ۱۵۳,۶۰۰
عمیق کردن وستیبول یک چهارم دهان فک پایین) ۳۸۴,۰۰۰ ۲۳۰,۴۰۰ ۱۹۲,۰۰۰ ۱۵۳,۶۰۰
جا انداختن دررفتگیT.M.J ۱۲۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
استئوتومی جراحی توروس پالاتینوس ۶۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
استئوتومی جراحی توروس مندیبولاریس (یک طرفه) ۳۶۰,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰
استئوتومی جراحی توروس مندیبولاریس (دو طرفه) ۵۴۰,۰۰۰ ۳۲۴,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰
بیوپسی محیطی بافت نرم(کوچک_زیر دوسانت قطر) ۲۱۶,۰۰۰ ۱۲۹,۶۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰
جراحی دو (تعرفه خصوصی سال ۹۴ )
بیوپسی محیطی بافت نرم (بزرگ) ۲۶۴,۰۰۰ ۱۵۸,۴۰۰ ۱۳۲,۰۰۰ ۱۰۵,۶۰۰
بخیه زدن(Silk)به دنبال کشیدن های معمولی در صورت نیاز ۴۸۰,۰۰۰ ۲۸۸,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰
اکسپوز کردن دندان کانین بدون وایرینگ ۱۲۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
اکسپوز کردن دندان کانین با وایرینگ(بافت نرم) ۲۱۶,۰۰۰ ۱۲۹,۶۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰
اکسپوز کردن دندان کانین با وایرینگ(بافت سخت) ۲۷۶,۰۰۰ ۱۶۵,۶۰۰ ۱۳۸,۰۰۰ ۱۱۰,۴۰۰
بستن فیستول های دهانی و بینی معمولی ۲۱۶,۰۰۰ ۱۲۹,۶۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰
ترانسپلنت دندان معمولی ۲۴۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰
ترانسپلنت دندان نهفته ۳۴۸,۰۰۰ ۲۰۸,۸۰۰ ۱۷۴,۰۰۰ ۱۳۹,۲۰۰
بخیه پارگی مخاط دهان یا زبان ۱۳۲,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ ۶۶,۰۰۰ ۵۲,۸۰۰
بخیه پارگی مخاط دهان و زبان با هم ۱۴۴,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۵۷,۶۰۰
جراحی پاپیلاری هایپرپلازی هرفک ۱۹۲,۰۰۰ ۱۱۵,۲۰۰ ۹۶,۰۰۰ ۷۶,۸۰۰
برداشتن تومورها با کیست داخل نسج نرم ۲۴۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰
برداشتن تومورهای کوچک داخل استخوان ۴۳۲,۰۰۰ ۲۵۹,۲۰۰ ۲۱۶,۰۰۰ ۱۷۲,۸۰۰
بیوپسی نسج سخت ۳۱۲,۰۰۰ ۱۸۷,۲۰۰ ۱۵۶,۰۰۰ ۱۲۴,۸۰۰
بستن سینوس ۲۵۸,۰۰۰ ۱۵۴,۸۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ ۱۰۳,۲۰۰
سینوس لیفت close ۵۰۰,۴۰۰ ۳۰۰,۲۴۰ ۲۵۰,۲۰۰ ۲۰۰,۱۶۰
سینوس لیفت open ۶۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
تعرفه بیماری های لثه
جرم گیری بالای لثه و زیرلثه هر فک(با کویترون) ۱۰۸,۰۰۰ ۶۴,۸۰۰ ۵۴,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰
بروساژ هر دو فک ۵۱,۶۰۰ ۳۰,۹۶۰ ۲۵,۸۰۰ ۲۰,۶۴۰
ژنژیوکتومی یک فک ۴۶۲,۰۰۰ ۲۷۷,۲۰۰ ۲۳۱,۰۰۰ ۱۸۴,۸۰۰
فلپ یک دوم فک(نیم فک) ۵۵۸,۰۰۰ ۳۳۴,۸۰۰ ۲۷۹,۰۰۰ ۲۲۳,۲۰۰
استئوپلاستی همراه با فلپ ۶۶۶,۰۰۰ ۳۹۹,۶۰۰ ۳۳۳,۰۰۰ ۲۶۶,۴۰۰
پیوند لثه یک ناحیه آزاد ۶۱۲,۰۰۰ ۳۶۷,۲۰۰ ۳۰۶,۰۰۰ ۲۴۴,۸۰۰
پیوند لثه دو ناحیه همزمان ۷۸۰,۰۰۰ ۴۶۸,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ ۳۱۲,۰۰۰
جراحی افزایش طول تاج کلینیکی همراه با استئوپلاستی ۴۳۲,۰۰۰ ۲۵۹,۲۰۰ ۲۱۶,۰۰۰ ۱۷۲,۸۰۰
کورتاژ لثه هر نیم فک ۱۶۸,۰۰۰ ۱۰۰,۸۰۰ ۸۴,۰۰۰ ۶۷,۲۰۰
فرنکتومی(جراحی قطع فرنوم ساده) ۲۰۴,۰۰۰ ۱۲۲,۴۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ ۸۱,۶۰۰
جراحی قطع ریشه(روت آمپوتاسیون)و یا درمان دونیم کردن دندان ۲۵۲,۰۰۰ ۱۵۱,۲۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ ۱۰۰,۸۰۰
درمان جراحی محل انشعاب ریشه ها(فورکا)با reshaping ۱۶۸,۰۰۰ ۱۰۰,۸۰۰ ۸۴,۰۰۰ ۶۷,۲۰۰
اکلوزال اجستمنت هر فک دهان با نظر پزشک با نظر پزشک با نظر پزشک
نایت گارد ۴۳۲,۰۰۰ ۲۵۹,۲۰۰ ۲۱۶,۰۰۰ ۱۷۲,۸۰۰
پیوند لثه پایه دار ۴۲۰,۰۰۰ ۲۵۲,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰
افزایش طول تاج کلینیکی دو دندان مجاور همراه با استئوپلاستی ۵۰۴,۰۰۰ ۳۰۲,۴۰۰ ۲۵۲,۰۰۰ ۲۰۱,۶۰۰
افزایش طول تاج کلینیکی بیش ازدو دندان مجاور همراه با استئوپلاستی ۵۹۴,۰۰۰ ۳۵۶,۴۰۰ ۲۹۷,۰۰۰ ۲۳۷,۶۰۰
تعرفه دندانپزشکی کودکان
بیرون آوردن(کشیدن) یک دندان قدامی شیری ۷۵,۶۰۰ ۴۵,۳۶۰ ۳۷,۸۰۰ ۳۰,۲۴۰
بیرون آوردن(کشیدن) یک دندان نیش شیری ۸۴,۰۰۰ ۵۰,۴۰۰ ۴۲,۰۰۰ ۳۳,۶۰۰
بیرون آوردن دندان شیری خلفی ۸۴,۰۰۰ ۵۰,۴۰۰ ۴۲,۰۰۰ ۳۳,۶۰۰
باز کردن آبسه دهان ۵۴,۰۰۰ ۳۲,۴۰۰ ۲۷,۰۰۰ ۲۱,۶۰۰
جراحی بافت نرم(اکسپوز کردن دندان) ۱۲۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
بروساژ هر فک ۵۱,۶۰۰ ۳۰,۹۶۰ ۲۵,۸۰۰ ۲۰,۶۴۰
پرکردن یک سطحی شیری و دائمی آمالگام ۱۶۸,۰۰۰ ۱۰۰,۸۰۰ ۸۴,۰۰۰ ۶۷,۲۰۰
پرکردن دوسطحی شیری و دائمی آمالگام ۲۰۴,۰۰۰ ۱۲۲,۴۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ ۸۱,۶۰۰
پرکردن سه سطحی شیری و دائمی آمالگام ۲۴۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰
بازسازی کامل تاج با آمالگام ۲۷۶,۰۰۰ ۱۶۵,۶۰۰ ۱۳۸,۰۰۰ ۱۱۰,۴۰۰
پرکردن کلاس V با آمالگام ۱۶۸,۰۰۰ ۱۰۰,۸۰۰ ۸۴,۰۰۰ ۶۷,۲۰۰
یک سطحی شیری و دائمی با کامپوزیت معمولی ۱۰۰,۸۰۰ ۶۰,۴۸۰ ۵۰,۴۰۰ ۴۰,۳۲۰
پرکردن دوسطحی شیری و دائمی با کامپوزیت معمولی ۱۱۰,۴۰۰ ۶۶,۲۴۰ ۵۵,۲۰۰ ۴۴,۱۶۰
پرکردن حفره کلاس V دندان شیری ودائمی با کامپوزیت معمولی ۹۱,۲۰۰ ۵۴,۷۲۰ ۴۵,۶۰۰ ۳۶,۴۸۰
بازسازی کامل تاج با کامپوزیت معمولی ۱۰۸,۰۰۰ ۶۴,۸۰۰ ۵۴,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰
یک سطحی شیری و دائمی با کامپوزیت نوری ۲۲۰,۸۰۰ ۱۳۲,۴۸۰ ۱۱۰,۴۰۰ ۸۸,۳۲۰
دو سطحی شیری و دائمی با کامپوزیت نوری ۲۵۸,۰۰۰ ۱۵۴,۸۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ ۱۰۳,۲۰۰
سه سطحی شیری و دائمی با کامپوزیت نوری ۲۸۸,۰۰۰ ۱۷۲,۸۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ ۱۱۵,۲۰۰
حفره کلاس Vشیری و دائمی کامپوزیت نوری ۲۱۶,۰۰۰ ۱۲۹,۶۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰
بازسازی کامل تاج با کامپوزیت نوری ۳۳۶,۰۰۰ ۲۰۱,۶۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ ۱۳۴,۴۰۰
فرموکرزول پالپوتومی(بدون پر کردن تاج) ۱۶۸,۰۰۰ ۱۰۰,۸۰۰ ۸۴,۰۰۰ ۶۷,۲۰۰
پالپکتومی(روت کانال)دندان های قدامی و شیریA,B,C ۱۹۸,۰۰۰ ۱۱۸,۸۰۰ ۹۹,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰
پالپکتومی دندان های خلفیE,D ۲۶۴,۰۰۰ ۱۵۸,۴۰۰ ۱۳۲,۰۰۰ ۱۰۵,۶۰۰
اسپلینت دندان ها با کامپوزیت بدون سیم تا ۴دندان ۲۴۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰
اسپلینت دندان ها با کامپوزیت بدون سیم تا ۶دندان ۲۶۴,۰۰۰ ۱۵۸,۴۰۰ ۱۳۲,۰۰۰ ۱۰۵,۶۰۰
اسپلینت دندان ها با کامپوزیت بدون سیم بیش از ۶دندان ۳۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
اسپلینت دندان ها با کامپوزیت نوری با سیم ۴تا ۶ دندان ۳۶۰,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰
اسپلینت دندان ها با کامپوزیت نوری با سیم بیش از ۶ دنندان ۳۸۴,۰۰۰ ۲۳۰,۴۰۰ ۱۹۲,۰۰۰ ۱۵۳,۶۰۰
آپکسی ژنزیس تک ریشه ۱۴۴,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۵۷,۶۰۰
آپکسی ژنزیس مجدد هر ریشه ۵۴,۰۰۰ ۳۲,۴۰۰ ۲۷,۰۰۰ ۲۱,۶۰۰
آپکسی فیکساسیون تک ریشه ۱۶۸,۰۰۰ ۱۰۰,۸۰۰ ۸۴,۰۰۰ ۶۷,۲۰۰
آپکسی فیکساسیون مجدد هرریشه(بیش از یک ریشه) ۶۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰
روکش S.S هر دندانS.S.CROWN ۱۸۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰
فلورایدتراپی کامل ۱۰۲,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ ۵۱,۰۰۰ ۴۰,۸۰۰
فیشورسیلانت تراپی هر دندان ۶۶,۰۰۰ ۳۹,۶۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۲۶,۴۰۰
ترمیم P.R.Rتوام با فیشورسیلانت ۱۳۲,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ ۶۶,۰۰۰ ۵۲,۸۰۰
استریپ کردن هر دندان ۳۶,۰۰۰ ۲۱,۶۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۱۴,۴۰۰
پلاک اسپیس مینتینر متحرک(فضانگهدار) ۴۴,۴۰۰ ۲۶,۶۴۰ ۲۲,۲۰۰ ۱۷,۷۶۰
پلاک فضا نگهدار ثابت یک طرفه ۴۸۰,۰۰۰ ۲۸۸,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰
پلاک فضانگهدار ثابت دوطرفه ۵۰۴,۰۰۰ ۳۰۲,۴۰۰ ۲۵۲,۰۰۰ ۲۰۱,۶۰۰
پلاک ارتودنسی پیشگیری هر فک ۱۵۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
پلاک ارتودنسی پیچ دار هر فک* ۱,۴۲۳,۲۰۰ ۸۵۳,۹۲۰ ۷۱۱,۶۰۰ ۵۶۹,۲۸۰
ساخت دستگاه عادت شکن* ۶۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
چین کپ* ۱,۲۹۱,۲۰۰ ۷۷۴,۷۲۰ ۶۴۵,۶۰۰ ۵۱۶,۴۸۰
تعرفه ترمیمی
حفره یک سطحی با آمالگام ۱۶۸,۰۰۰ ۱۰۰,۸۰۰ ۸۴,۰۰۰ ۶۷,۲۰۰
حفره دو سطحی با آمالگام ۲۰۴,۰۰۰ ۱۲۲,۴۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ ۸۱,۶۰۰
حفره سه سطحی با آمالگام ۲۵۲,۰۰۰ ۱۵۱,۲۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ ۱۰۰,۸۰۰
حفره کلاس Vبا آمالگام ۱۶۸,۰۰۰ ۱۰۰,۸۰۰ ۸۴,۰۰۰ ۶۷,۲۰۰
پرکردن پیت باکال یا لینگوال با آمالگام ۸۴,۰۰۰ ۵۰,۴۰۰ ۴۲,۰۰۰ ۳۳,۶۰۰
بازسازی کامل تاج با آمالگام ۲۷۶,۰۰۰ ۱۶۵,۶۰۰ ۱۳۸,۰۰۰ ۱۱۰,۴۰۰
پانسمان موقت عادی ۷۸,۰۰۰ ۴۶,۸۰۰ ۳۹,۰۰۰ ۳۱,۲۰۰
پانسمان با پالپ کپ ۱۰۸,۰۰۰ ۶۴,۸۰۰ ۵۴,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰
پین داخل ریشه(کانال-دنتاتوس) ۴۸,۰۰۰ ۲۸,۸۰۰ ۲۴,۰۰۰ ۱۹,۲۰۰
پین داخل عاج(T.M.S) ۳۶,۰۰۰ ۲۱,۶۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۱۴,۴۰۰
یک سطحی با کامپوزیت معمولی ۱۰۸,۰۰۰ ۶۴,۸۰۰ ۵۴,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰
دو سطحی با کامپوزیت معمولی ۱۲۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
سه سطحی با کامپوزیت معمولی ۱۳۲,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ ۶۶,۰۰۰ ۵۲,۸۰۰
چهارسطحی با کامپوزیت معمولی ۱۴۴,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۵۷,۶۰۰
حفره کلاس V با کامپوزیت معمولی ۱۰۸,۰۰۰ ۶۴,۸۰۰ ۵۴,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰
پیت باکال یالینگوال با کامپوزیت معمولی ۷۲,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ ۳۶,۰۰۰ ۲۸,۸۰۰
یک سطحی با کامپوزیت نوری ۲۲۲,۰۰۰ ۱۳۳,۲۰۰ ۱۱۱,۰۰۰ ۸۸,۸۰۰
دو سطحی با کامپوزیت نوری ۲۵۸,۰۰۰ ۱۵۴,۸۰۰ ۱۲۹,۰۰۰ ۱۰۳,۲۰۰
سه سطحی با کامپوزیت نوری ۲۸۸,۰۰۰ ۱۷۲,۸۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ ۱۱۵,۲۰۰
حفره کلاس V با کامپوزیت نوری ۲۱۶,۰۰۰ ۱۲۹,۶۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰
بازسازی کامل تاج با کامپوزیت نوری ۳۳۶,۰۰۰ ۲۰۱,۶۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ ۱۳۴,۴۰۰
بستن دیاستم هر دندان با کامپوزیت نوری ۲۲۸,۰۰۰ ۱۳۶,۸۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ ۹۱,۲۰۰
کامپوزیت لامینیت مستقیمFacing ۶۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
کامپوزیت لامینیت غیرمستقیمfacing ۶۶۰,۰۰۰ ۳۹۶,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰ ۲۶۴,۰۰۰
اسپلینت دندان ها با کامپوزیت نوری بدون سیم (FRC)۴تا۶دندان ۳۹۶,۰۰۰ ۲۳۷,۶۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ ۱۵۸,۴۰۰
اسپلینت دندان ها با کامپوزیت نوری با سیم ۴تا۶ دندان ۳۶۰,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰
پرکردگی کلاس اینومر جهت ساپورت کاسپ(هرکاسپ) ۱۲۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
سفید کردن ۸ دندان قدامی هر فک (بلیچینگ) ۵۴۰,۰۰۰ ۳۲۴,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰
سفید کردن هر دندان عصب کشی شده ۲۰۴,۰۰۰ ۱۲۲,۴۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ ۸۱,۶۰۰
پرسلن لامینیت هر دندان ۷۸۰,۰۰۰ ۴۶۸,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ ۳۱۲,۰۰۰
اینله(inlay) هر دندان ۴۸۰,۰۰۰ ۲۸۸,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰
آنلی(only) هر دندان ۴۸۰,۰۰۰ ۲۸۸,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰
پالپ کپ ۴۸,۰۰۰ ۲۸,۸۰۰ ۲۴,۰۰۰ ۱۹,۲۰۰
پروتز
روکش فلز با سرامیک(P.M.F)هر واحد ۶۶۰,۰۰۰ ۳۹۶,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰ ۲۶۴,۰۰۰
روکش فول سرم زیرکونیا ۵۵۲,۰۰۰ ۳۳۱,۲۰۰ ۲۷۶,۰۰۰ ۲۲۰,۸۰۰
روکش موقت هر دندان ۸۷,۶۰۰ ۵۲,۵۶۰ ۴۳,۸۰۰ ۳۵,۰۴۰
پست ریختگی هر واحد(پست وکر) ۲۷۶,۰۰۰ ۱۶۵,۶۰۰ ۱۳۸,۰۰۰ ۱۱۰,۴۰۰
مریلند بریج هر واحد(با دو بالچه و یک پونتیک) ۸۴۰,۰۰۰ ۵۰۴,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ ۳۳۶,۰۰۰
پرسلن لامینیت هر واحد ۷۸۰,۰۰۰ ۴۶۸,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ ۳۱۲,۰۰۰
اینله(INLAY) هر واحد ۴۸۰,۰۰۰ ۲۸۸,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰
آنلی(only)هر واحد ۴۸۰,۰۰۰ ۲۸۸,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰
نایت گارد همراه با تنظیم ۶۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
پلاک(پارسیل)کرم کبالت هر فک ۱,۹۲۰,۰۰۰ ۱,۱۵۲,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰ ۷۶۸,۰۰۰
دست دندان کامل فک بالا و پایین ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
دست دندان یک فک(نیم دست دندان) ۲,۰۴۰,۰۰۰ ۱,۲۲۴,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۸۱۶,۰۰۰
دست دندان کامل فوری دو فک باریلاین ۳,۲۴۰,۰۰۰ ۱,۹۴۴,۰۰۰ ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۱,۲۹۶,۰۰۰
دست دندان کامل فوری یک فک باریلاین ۲,۰۴۰,۰۰۰ ۱,۲۲۴,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۸۱۶,۰۰۰
پارسیل آکریلی تا ۵دندان ۷۵۶,۰۰۰ ۴۵۳,۶۰۰ ۳۷۸,۰۰۰ ۳۰۲,۴۰۰
به ازاء هر دندان اضافه تر به پارسیل آکریلی ۸۴,۰۰۰ ۵۰,۴۰۰ ۴۲,۰۰۰ ۳۳,۶۰۰
ریلاین(آستری کردن هر فک) ۳۳۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰ ۱۳۲,۰۰۰
بریج(با دو بالچه و یک پونتیک)F.R.C ۱,۵۶۰,۰۰۰ ۹۳۶,۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰ ۶۲۴,۰۰۰
کراون تمام کامپوزیت Belle Glass ۷۴۴,۰۰۰ ۴۴۶,۴۰۰ ۳۷۲,۰۰۰ ۲۹۷,۶۰۰
کراون تمام چینی(سرامیک) ۸۴۰,۰۰۰ ۵۰۴,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ ۳۳۶,۰۰۰
چسباندن روکش های قبلی ۴۸,۰۰۰ ۲۸,۸۰۰ ۲۴,۰۰۰ ۱۹,۲۰۰
فایبر پست نوری+کامپوزیت بیلدآپ هر دندان ۵۱۶,۰۰۰ ۳۰۹,۶۰۰ ۲۵۸,۰۰۰ ۲۰۶,۴۰۰
۰
درمان ریشه
درمان ریشه دندان های ۱پایین تک کاناله ۲۵۲,۰۰۰ ۱۵۱,۲۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ ۱۰۰,۸۰۰
درمان ریشه دندان های ۱ بالا تک کاناله ۲۵۲,۰۰۰ ۱۵۱,۲۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ ۱۰۰,۸۰۰
درمان ریشه دندان های ۱پایین ۲کاناله ۳۳۶,۰۰۰ ۲۰۱,۶۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ ۱۳۴,۴۰۰
درمان ریشه دندان های ۲پایین تک کاناله ۲۵۲,۰۰۰ ۱۵۱,۲۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ ۱۰۰,۸۰۰
درمان ریشه دندان های ۲بالا تک کاناله ۲۵۲,۰۰۰ ۱۵۱,۲۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ ۱۰۰,۸۰۰
درمان ریشه دندان های ۲پایین دو کاناله ۳۳۶,۰۰۰ ۲۰۱,۶۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ ۱۳۴,۴۰۰
درمان ریشه دندان های نیش بالا و پایین ۲۱۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰
درمان ریشه دندان های پری مولار بالا و پایین ۲۷۶,۰۰۰ ۱۶۵,۶۰۰ ۱۳۸,۰۰۰ ۱۱۰,۴۰۰
درمان ریشه دندان های ۶ پایین ۳کاناله ۳۵۴,۰۰۰ ۲۱۲,۴۰۰ ۱۷۷,۰۰۰ ۱۴۱,۶۰۰
درمان ریشه دندان های ۶بالا و پایین چهارکاناله ۴۰۲,۰۰۰ ۲۴۱,۲۰۰ ۲۰۱,۰۰۰ ۱۶۰,۸۰۰
درمان ریشه دندان های ۶بالا ۳ کاناله ۳۵۴,۰۰۰ ۲۱۲,۴۰۰ ۱۷۷,۰۰۰ ۱۴۱,۶۰۰
درمان ریشه دندان های ۷پایین ۴۵۶,۰۰۰ ۲۷۳,۶۰۰ ۲۲۸,۰۰۰ ۱۸۲,۴۰۰
درمان ریشه دندان های ۷بالا ۴۵۶,۰۰۰ ۲۷۳,۶۰۰ ۲۲۸,۰۰۰ ۱۸۲,۴۰۰
درمان ریشه دندان های عقل بالا و پایین ۵۶۴,۰۰۰ ۳۳۸,۴۰۰ ۲۸۲,۰۰۰ ۲۲۵,۶۰۰
درمان ریشه دندان های با آپکس باز هر کانال ۲۱۶,۰۰۰ ۱۲۹,۶۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰
درمان مجدد دندان های ۲/۱ پایین ۳۱۲,۰۰۰ ۱۸۷,۲۰۰ ۱۵۶,۰۰۰ ۱۲۴,۸۰۰
درمان مجدد دندان های نیش(چهار نیم فک) ۳۳۶,۰۰۰ ۲۰۱,۶۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ ۱۳۴,۴۰۰
درمان مجدد دندان های ۲/۱ تک کاناله بالا ۳۱۲,۰۰۰ ۱۸۷,۲۰۰ ۱۵۶,۰۰۰ ۱۲۴,۸۰۰
درمان مجدد دندان های ۲/۱ دو کاناله پایین ۳۶۰,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰
درمان مجدد دندان های ۵/۴ دو کاناله بالا ۳۶۰,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰
درمان مجدد دندان های ۵/۴ دو کاناله پایین ۳۶۰,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰
درمان مجدد دندان های ۶بالا سه کاناله ۵۰۴,۰۰۰ ۳۰۲,۴۰۰ ۲۵۲,۰۰۰ ۲۰۱,۶۰۰
درمان مجدد دندان های ۶ بالا و پایین چهارکاناله ۶۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
درمان مجدد دندان های ۶پایین سه کاناله ۵۰۴,۰۰۰ ۳۰۲,۴۰۰ ۲۵۲,۰۰۰ ۲۰۱,۶۰۰
درمان مجدد دندان های ۷پایین ۵۶۴,۰۰۰ ۳۳۸,۴۰۰ ۲۸۲,۰۰۰ ۲۲۵,۶۰۰
درمان مجدد دندان های ۷بالا ۵۶۴,۰۰۰ ۳۳۸,۴۰۰ ۲۸۲,۰۰۰ ۲۲۵,۶۰۰
درمان مجدد ریشه دندان های عقل بالا و پایین ۶۱۲,۰۰۰ ۳۶۷,۲۰۰ ۳۰۶,۰۰۰ ۲۴۴,۸۰۰
آپکسی فیکاسیون دندان های قدامی بالا و پایین ۱۶۸,۰۰۰ ۱۰۰,۸۰۰ ۸۴,۰۰۰ ۶۷,۲۰۰
آپکسی فیکاسیون دندان های پری مولار بالا و پایین ۱۶۸,۰۰۰ ۱۰۰,۸۰۰ ۸۴,۰۰۰ ۶۷,۲۰۰
آپکسی فیکساسیون دندان های آسیایی بزرگ بالا و پایین ۲۱۶,۰۰۰ ۱۲۹,۶۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰
آپکسی ژنریس دندان های قدامی بالا و پایین ۱۴۴,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰ ۷۲,۰۰۰ ۵۷,۶۰۰
آپکسی ژنریس دندان های آسیایی کوچک بالا و پایین ۲۱۶,۰۰۰ ۱۲۹,۶۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰
آپکسی ژنریس دندان های مولار بالا و پایین ۱۶۸,۰۰۰ ۱۰۰,۸۰۰ ۸۴,۰۰۰ ۶۷,۲۰۰
تعویض کلسیم هیدروکساید هرجلسه ۷۲,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ ۳۶,۰۰۰ ۲۸,۸۰۰
رزوکسیون آپیکال بدون رترو گرید ۲۵۲,۰۰۰ ۱۵۱,۲۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ ۱۰۰,۸۰۰
رزوکسیون آپیکال با رترو گرید ۲۷۶,۰۰۰ ۱۶۵,۶۰۰ ۱۳۸,۰۰۰ ۱۱۰,۴۰۰
پالپوتومی دندان جلو ۱۵۶,۰۰۰ ۹۳,۶۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۶۲,۴۰۰
پالپوتومی دندان عقب ۱۸۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰
درمان ریشه کانال های اضافه غیرنرمال ۲۱۶,۰۰۰ ۱۲۹,۶۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰
تعرفه خدمات ارتودنسی
درمان ثابت دو فک ۷,۲۰۰,۰۰۰ ۴,۳۲۰,۰۰۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۸۸۰,۰۰۰
درمان ثابت یک فک ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۸۸۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۹۲۰,۰۰۰
درمان ثابت دو فک با طرح درمان جراحی ۸,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۸۶۰,۰۰۰ ۴,۰۵۰,۰۰۰ ۳,۲۴۰,۰۰۰
دستگاه فانکشنال* ۱,۹۲۰,۰۰۰ ۱,۱۵۲,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰ ۷۶۸,۰۰۰
دستگاه هدگیر* ۱,۲۹۱,۲۰۰ ۷۷۴,۷۲۰ ۶۴۵,۶۰۰ ۵۱۶,۴۸۰
پلاک متحرک پیچدار* ۱,۴۲۳,۲۰۰ ۸۵۳,۹۲۰ ۷۱۱,۶۰۰ ۵۶۹,۲۸۰
پلاک متحرک بدون پیچ* ۹۶۰,۰۰۰ ۵۷۶,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ ۳۸۴,۰۰۰
مدیریت فضا هر جلسه بدون استفاده از پلاک ۳۶,۰۰۰ ۲۱,۶۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۱۴,۴۰۰
فیس ماسک* ۱,۲۹۱,۲۰۰ ۷۷۴,۷۲۰ ۶۴۵,۶۰۰ ۵۱۶,۴۸۰
چین کپ* ۱,۲۹۱,۲۰۰ ۷۷۴,۷۲۰ ۶۴۵,۶۰۰ ۵۱۶,۴۸۰
پلاک متحرک پیچدار با پیچ سه طرفه ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۹۷۲,۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰ ۶۴۸,۰۰۰
پلاک متحرک پیچ دار با بیشتر از یک عدد پیچ ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۹۷۲,۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰ ۶۴۸,۰۰۰
لینگوآل آرچ یا نانس یا ترانس پالاتال آرچ ۱,۳۲۰,۰۰۰ ۷۹۲,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰ ۵۲۸,۰۰۰
دستگاه اکسپنشن ثابت هایراکس ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۹۷۲,۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰ ۶۴۸,۰۰۰
بند یا باند هر دندان ۷ یا ۸ در درمان های ثابت ۳۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
فورس اراپشن هر دندان نهفته ۶۶۰,۰۰۰ ۳۹۶,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰ ۲۶۴,۰۰۰
تامین انکوریچ به مینی اسکر و هر عدد ۴۸۰,۰۰۰ ۲۸۸,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰
هزینه براکت سرامیکی یا سیستم دیمون ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
برداشتن هر عدد براکت یا بند توسط دندانپزشک با پالیش ۴۸,۰۰۰ ۲۸,۸۰۰ ۲۴,۰۰۰ ۱۹,۲۰۰
اسپلینت ۴تا ۶دندان با سیم و کامپوزیت هر فک ۳۶۰,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰
اسپلینت بیش از ۶دندان با سیم و کامپوزیت هر فک ۳۸۴,۰۰۰ ۲۳۰,۴۰۰ ۱۹۲,۰۰۰ ۱۵۳,۶۰۰
اسپلینت ۴تا ۶ دندان با فایبر هر فک ۳۹۶,۰۰۰ ۲۳۷,۶۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ ۱۵۸,۴۰۰
اسپلینت بیش از ۶دندان با فایبر هر فک ۴۲۰,۰۰۰ ۲۵۲,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰
*هزینه لابراتور را می توان جداگانه محاسبه کرد*
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search